Snow Optimizer for SAP

Ze względu na wysokie koszty licencjonowania dostępu do systemów, zarządzanie zakupem i utrzymaniem licencji użytkowników jest istotnym z finansowego punktu widzenia procesem, który w przypadku zastosowania odpowiednich narzędzi może przełożyć się na wypracowanie przez przedsiębiorstwo wymiernych oszczędności. Dodatkowo, mało wnikliwe podejście do przypisywania licencji użytkownikom w systemie może generować ryzyko problemów prawnych lub niepotrzebnych zobowiązań i uiszczania opłat nieadekwatnych do faktycznego obszaru działań użytkowników.
Snow Optimizer for SAP to natywny add-on do SAP certyfikowany przez SAP, wspierający działania związane z wykrywaniem, pomiarem, zgodnością i optymalizacją licencji użytkowników systemów SAP.
Aplikacja dostarcza informacje umożliwiające zbadanie zasobów systemów SAP i obszarów działań użytkowników a analizy generowane z poziomu aplikacji pozwalają zidentyfikować wygaśniętych, zduplikowanych i błędnie przypisanych do licencji użytkowników SAP. Zarządzanie zgodnością w zakresie licencji przy użyciu oprogramowania minimalizuje także koszty związane z przeprowadzaniem audytów zgodności i ryzyko otrzymania kar finansowych wynikających z wykorzystywania niewystarczającej liczby lub typu licencji.
SnowSoftware
Aplikacja wspiera działania w zakresie:

 • zarządzania ryzykiem i kosztami przeprowadzenia kontroli
 • przewidywania i zarządzania rocznymi kosztami utrzymania systemu SAP
 • negocjacji i kosztów składanych zamówień na licencję
 • audytu i zgodności
Do kluczowych funkcjonalności i korzyści wynikających ze stosowania oprogramowania Snow Optimizer można zaliczyć:

 • możliwość skonsolidowanego wglądu do użycia danych we wszystkich systemach SAP co przekłada się na zwiększenie transparentności i bezpieczeństwa systemu SAP,
 • automatyczne administrowanie licencjami SAP umożliwiające klasyfikacje nabytych licencji, zwiększenie ich wartości a także zmniejszenie czasu i kosztów przeprowadzania audytu,
 • proaktywny monitoring licencjonowania z wykorzystaniem zautomatyzowanych ostrzeżeń co zwiększa efektywność zarządzania środowiskiem SAP i uwidacznia wcześniej niezidentyfikowane problemy dotyczące zgodności,
 • generowanie oszczędności dzięki automatycznemu wygaszaniu licencji (np. po odejściu jednego z pracowników) i ich ponowne/wielokrotne użycie,
 • bieżący monitoring łącznego użycia danych na wszystkich systemach SAP HANA co minimalizuje koszty licencji w przypadku licencjonowania bazującego na maksymalnym użyciu danych (Peak Memory Usage),
 • w pełni zautomatyzowany proces tworzenia License Administration Workbench (LAW), co redukuje wymagane zasoby i czas tworzenia dokumentów audytowych oraz zmniejsza ryzyko popełnienia błędów związanych z manualnym wykonywaniem zadań,
 • zwrot kosztów inwestycji, obniżenie ryzyka finansowego i zdobycie silnej pozycji negocjacyjnej przy podpisywaniu umów związanych z licencjonowaniem i utrzymaniem systemów SAP,
 • ograniczenie ryzyka związanego z pośrednim użyciem (ang. Indirect usage) w ramach wszystkich systemów SAP zarówno z użyciem połączeń RFC jak i http,
 • możliwość optymalizacji wykorzystania licencji poprzez zastosowanie mechanizmów „what if” umożliwiających analizę różnych scenariuszy licencyjnych.
Według analizy Gartner’s Magic Quadrant for Software Asset Management Tools opublikowanej w kwietniu 2018 roku, dostawca oprogramowania Snow Optimizer for SAP (Snow Software) został uznany za lidera rozwiązań pod względem kompletności wizji i przydatności przygotowanych narzędzi na rynku usług IT.