SAP GRC Risk Management

W dzisiejszych czasach organizacje zmagają się z zarządzaniem nieuchronnym, złożonym i kosztownym środowiskiem dla ryzyka dotyczącym całego przedsiębiorstwa. Dotychczas stosowane podejście do zarządzania ryzykiem, które skupiało się na delegowaniu procesu do różnych zespołów, procesów bądź jednostek (w zależności od obszaru zainteresowania) może być niewystarczające do tego, aby sprostać występującym wymaganiom biznesowym. Efektywne zarządzanie ryzykiem stało się coraz większym wyzwaniem operacyjnym i finansowym, w znaczący sposób wpływając na zdolność organizacji do nadążania za rozwojem firmy i ewentualnymi przekształceniami.

Moment ten może być odpowiedni, aby dowiedzieć się o dostępnych możliwościach zmiany programu zarządzania ryzykiem poprzez skuteczne powiązanie procesu zarządzania ryzykiem z wartościami napędzającymi biznes. Jednym z rozwiązań, które mogą pomóc w uzyskaniu i ochronie wartości dodanej dla interesariuszy – od inwestorów po pracowników i klientów – jest rozwiązanie SAP GRC Risk Management.

SAP GRC Risk Management zapewnia kompleksowe, obejmujące całe przedsiębiorstwo rozwiązanie do zarządzania wszystkimi rodzajami ryzyka oraz zachęca do wdrożenia współpracy i spójności w zarządzaniu ryzykiem w organizacji. SAP GRC Risk Management pozwoli ci zidentyfikować i ocenić ryzyka, które napędzają wartość biznesową. Stale monitoruj poziom ryzyka dla organizacji dzięki śledzeniu poziomu Kluczowych Wskaźników Ryzyka (ang. KRI), wiąż pojawiające się zdarzenia dla ryzyk z ich potencjalnymi konsekwencjami oraz podejmuj odpowiedzialne i możliwe do uzasadnienia decyzje biznesowe dotyczące ryzyka.


SAP GRC Risk Management wspiera proces zarządzania ryzykiem w podanych poniżej fazach:

 • Planowanie: Zaplanuj i skonfiguruj SAP GRC Risk Management w kontekście jego wartości dla organizacji (działalność biznesowa związana z ryzykiem, hierarchia ryzyk w organizacji, apetyt na ryzyko, właściciele ryzyk i obowiązki itp.).
 • Identyfikacja: Zidentyfikuj ryzyko i powiąż je z nośnikami ryzyka, wskaźnikami ryzyka i reakcjami na ryzyko.
 • Analiza: Wykorzystaj scenariusze ryzyka, modelowanie (na przykład: symulacja Monte Carlo) i inne narzędzia, aby lepiej zrozumieć ekspozycję na ryzyka i pojawiające się okazje.
 • Postępowanie z ryzykiem: Skutecznie reaguj na ryzyko za pomocą kontroli, polityk lub Kluczowych Wskaźników Ryzyka (ang. KRI) z uwzględnieniem kosztów i korzyści oraz apetytu na ryzyko dla organizacji
 • Monitorowanie i przegląd: Analizuj i raportuj sytuację dot. ryzyka dla swojej firmy. Monitoruj progi, skuteczność reakcji na ryzyko i działań naprawczych, dokumentuj straty i zdarzenia związane z ryzykiem.

SAP GRC Risk Management to:

 • Standaryzacja praktyk zarządzania ryzykiem we wszystkich obszarach działalności organizacji
 • Spójny, proaktywny i kompleksowy proces zarządzania ryzykiem
 • Analiza ryzyka z wykorzystaniem automatycznych ankiet (dostępne w aplikacji lub interaktywnie w formacie PDF)
 • Integracja z SAP GRC Process Control (zarządzanie odpowiedziami na ryzyko i automatyczna aktualizacja profilu ryzyka)
 • Zmniejszenie zakresu zasobów potrzebnych do analizy i raportowania ryzyka
 • Szybsze reagowanie na zmieniające się środowisko dla ryzyka
 • Stały dostęp do dashboardów zarządczych dzięki integracji z aplikacją SAP Fiori

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Narzędzie SAP GRC Risk Management pozwala w kompleksowy sposób zarządzać całym procesem zarządzania ryzykiem związanym z przetwarzaniem danych osobowych w organizacji: jego identyfikacją, oceną oraz ewentualnymi działaniami zaradczymi. Dzięki wbudowanym mechanizmom pozwala na szacowanie poziomu ryzyka inherentnego oraz ryzyka rezydualnego. Dodatkowo, każde ze zdefiniowanych ryzyk posiada rejestr naruszeń wskazujący kiedy i w jakiś sposób dane ryzyko się zmaterializowało.

SAP GRC Risk Management a RODO:

 • Pozwala na przeprowadzenie oceny skutków dla ochrony danych osobowych (ang. Data Protection Impact Assesment, DPIA) dla organizacji
 • Daje możliwość uzyskania pełnej kontroli nad procesem zarządzania ryzykiem w zakresie ochrony danych, wraz z określeniem odpowiedzialności za jego komponenty
 • Pozwala na określenie poziomu ryzyka rezydualnego i inherentnego (po wdrożeniu odpowiedzi na ryzyko) dla konkretnych działań organizacji w obrębie ochrony danych
 • Dostarcza rejestr naruszeń wskazujący kiedy i w jaki sposób dane ryzyko w zakresie ochrony danych się zmaterializowało
 • Pozwala na definiowanie i określanie stopnia kompletności oraz efektywności wdrożonych działań zaradczych dla ryzyk (polityk, kontroli, bądź innych mitygujących ryzyko)